Producenci
Regulamin

 

Regulamin Sklepu salon-lazienek.com

 

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania przez Sklep sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a w szczególności zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.salon-lazienek.com, a także oferowanych za jego pośrednictwem usług. Sklep świadczy usługi sprzedaży towarów i produktów budowlanych i wykończeniowych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 2. Właścicielem Sklepu salon-lazienek.com (przedsiębiorcą) jest Krzysztof Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Dekorus Krzysztof Nowak w Warszawie (adres: ul. Modlińska 383, 03-151 Warszawa) w pisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.firma.gov.pl), której nadano: NIP: 524-251-13-10, REGON 140923934.
 3. Szybko i efektywnie można się kontaktować z przedsiębiorcą pod: (1) adresem: ul. Modlińska 383, 03-151 Warszawa; (2) adresem e-mail: esklep@dekorus.pl; (3) numerem telefonu: 22 819 15 70.
 4. Reklamacje można składać pod: (1) adresem: ul. Modlińska 383, 03-151 Warszawa; (2) adresem e-mail: esklep@dekorus.pl;
 5. Sklep nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za korzystanie ze środka porozumiewania się na odległość.
 6. Sklep zobowiązuje się dostarczyć zakupione przez Klientów towary i produkty bez wad.
 7. Przedsiębiorca nie przystąpił do żadnego kodeksu dobrych praktyk, a jego działalność oparta jest na powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 8. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Zarówno rejestracja w Sklepie, jak i złożenie zamówienia oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.


II. DEFINICJE

 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia w Sklepie Internetowym salon-lazienek.com, lub korzysta z usług Sklepu.
 2. Konsument – Klient będący jednocześnie osobą fizyczną dokonującą z Zamówienie lub Zamówienie Specjalne w Sklepie lub innej czynność prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Sklep – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Dekorus Krzysztof Nowak w Warszawie (ul. Modlińska 383, 03-151 Warszawa).
 4. Sklep Internetowy, Sklep salon-lazienek.com – serwis internetowy będący własnością PHU DEKORUS Krzysztof Nowak, dostępny pod adresem www.salon-lazienek.com, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu produktów.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia na odległość umowy sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Zamówienie specjalne – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia na odległość umowy sprzedaży Produktów z poza stałej oferty Sklepu, za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą mailową.


III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU

 1. Złożenie zamówienia

1.1.        Złożenie Zamówienia nie wymaga rejestracji w Sklepie Internetowym.

1.2.        Warunkiem złożenia Zamówienia jest podanie prawdziwych danych personalnych i wysyłkowych.

1.3.        Złożenie Zamówienia możliwe jest jedynie przez stronę internetową Sklepu lub w przypadku Zamówień Specjalnych poprzez mail esklep@dekorus.pl.

1.4.        Złożenie Zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią oraz akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

1.5.        Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje mail (z treścią niniejszego regulaminu oraz załączników) z linkiem aktywacyjnym, którego kliknięcie traktowane jest jako potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz zapoznanie się z treścią regulaminu.

1.6.        Najpóźniej w przeciągu 24h od momentu potwierdzenia Zamówienia, Klient drogą mailową otrzyma informację dotyczącą czasu realizacji Zamówienia.

1.7.        Szczegóły procesu składania Zamówień przedstawione są w zakładce „Jak zamówić” na stronie głównej Sklepu Internetowego.

1.8.        Po potwierdzeniu Zamówienia jedynym sposobem na jego anulowanie jest kontakt mailowy bądź telefoniczny ze Sklepem.

 1. Zapłata za towar:

2.1.        Płatności w Sklepie Internetowym można dokonać jedynie poprzez przelew tradycyjny na rachunek Sklepu: PKO BP 13 1020 1042 0000 8902 0141 7757.

2.2.        Niedokonanie zapłaty w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia oznacza rezygnację Klienta z zawarcia umowy sprzedaży, a w konsekwencji anulowanie zamówienia i zwolnienie rezerwacji towaru. Brak zapłaty w sytuacji określonej w zadaniu powyżej nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych po stronie Klienta.

2.3.        Dzień zapłaty za towar oznacza dzień zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sklepu.

 1. Realizacja zamówienia.

3.1.        Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia zapłaty za towar, do dnia przygotowania towaru do wysyłki / odbioru osobistego.

3.2.        Czas realizacji zamówienia określany jest indywidualnie, na podstawie dostępności towaru u dostawców Sklepu.

3.3.        Standardowy czas oczekiwania na realizację zamówienia to 5 dni roboczych.
Zamówienia o różnym czasie realizacji dla poszczególnych towarów wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia - po upływie najdłuższego z podanych czasów realizacji. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

3.4.        W przypadku braku dostępności całości, lub części zamawianego towaru Klient informowany jest o przewidywanym czasie realizacji zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji:

-          wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia

-          anulowanie części zamówienia

-          anulowanie całości zamówienia

skorzystanie z któregokolwiek z powyższych rozwiązań nie powoduje żadnych negatywnych finansowo skutków po stronie Konsumenta, a ewentualna nadpłata zostanie niezwłocznie odesłana na rachunek bankowy Konsumenta z którego zaksięgowano płatność, chyba, że Konsumenta jednoznacznie wskaże inny prawidłowy rachunek bankowy.

 1. Dostawa zamówienia

4.1.        Składając zamówienie klient określa formę dostawy zamówienia

-      odbiór osobisty

-      wysyłka kurierska

-      transport własny Sklepu (możliwy na terenie Warszawy i najbliższych okolic)

4.2.        Po naszykowaniu zamówionego towaru Sklep kontaktuje się z Klientem w celu określenia dogodnego dla niego terminu dostawy (w przypadku wysyłki kurierem i transportu własnego) / odbioru (w przypadku odbioru osobistego).

4.3.        Najtańszym zwykłym sposobem dostarczenia zamówionego towaru jest odbiór osobisty i jest on bezpłatny dla Klienta.

4.4.        Odbiór osobisty towaru dokonywany jest z magazynu Sklepu przy ul. Modlińskiej 383 w Warszawie, po wcześniejszym ustaleniu dogodnego dla Klienta terminu ze Sklepem.

4.5.        Osobisty odbiór zamówionego towaru jest możliwy jedynie po skompletowaniu całości zamówienia oraz po zaksięgowaniu zapłaty za towar.

4.6.        Dostawa towaru przez firmę kurierską odbywa się zgodnie z regulaminem danej firmy.

4.7.        W przypadku opóźnień dostawy z przyczyn niezależnych od Sklepu, Klient będzie informowany drogą telefoniczną. Niemniej jednak Sklep zastrzega sobie możliwość  jednodniowego opóźnienia dostawy co wynika z regulaminu firmy spedycyjnej.

4.8.        W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem, kurier pozostawia awizo z informacją o braku możliwości dostarczenia przesyłki oraz numerem telefonu, pod którym Klient może uzgodnić warunki ponownej dostawy.

4.9.        W związku z faktem, że w przypadku Konsumentów niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta z chwilę jej wydania, Klient winien w obecności kuriera sprawdzić zgodność zawartości przesyłki z zamówieniem, a w szczególności kaliber, odcień i ewentualne uszkodzenia. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości  Klient winien spisać w obecności kuriera protokół reklamacyjny/szkody, oraz zgłosić ten fakt Sklepowi drogą mailową na adres esklep@dekorus.pl, Klient nie ma obowiązku odbioru przesyłki uszkodzonej lub niezgodnej z potwierdzonym Zamówieniem.

4.10.      Z uwagi na specyfikę towaru jakim są płytki ceramiczne, w przypadku braku możliwości szczegółowego sprawdzenia zamówionego towaru, o którym mowa w punkcie V. REKLAMACJE, podpunkt 2 niniejszego Regulaminu, Klient w momencie odbioru towaru powinien na dokumencie potwierdzającym jego odbiór umieścić klauzulę o warunkowym przyjęciu towaru: „Nie stwierdzono zewnętrznych uszkodzeń. Towar przyjęto warunkowo bez sprawdzenia”. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości wszelkie reklamacje należy zgłoszenia ich Sklepowi pod adresem mailowym: esklep@dekorus.pl w terminie 24 godzin od chwili odbioru towaru i przesłaniu Sklepowi kopii dokumentu odbioru z klauzulą o warunkowym przyjęciu towaru.

 

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsument ma prawo bez podania przyczyn odstąpić od umowy sprzedaży w terminie czternastu dni od dnia odebrania towaru. W związku z odstąpieniem zgodnie ze zdaniem powyżej klient nie ponosi żadnych innych kosztów niż (1) koszty związane z innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowanych przez Sklep towarów i produktów; (2) bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych rzeczy, chyba że rzecz, ze względu na jej charakter nie można odesłać w zwykły sposób, a dostarczono ją konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, wówczas koszty związane z odebraniem rzeczy ponosi przedsiębiorca.
 2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 4. Zwrot płatności dokonanych przez Konsumenta, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, (chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami), nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy oraz zwrotu otrzymanych rzeczy lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument może odstąpić od umowy, składając Przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu oraz którego wzór Konsument otrzymał wraz z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.
 6. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

7.1.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7.2.       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy rzecz uległa utracie lub zniszczeniu po przejściu niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy na Konsumenta.

 

V. REKLAMACJE

 1. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na warunkach i zasadach określonych w kodeksie cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093).
 2. Sklep oświadcza, że towary sprzedawane w Sklepie Internetowym są nowe i w większości objęte są gwarancją producenta lub importera (dalej zwanego „Gwarantem”).
 3. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta. Czas trwania gwarancji jest wskazany na stronie sklepu internetowego, w przypadku braku stosownej adnotacji towar nie jest objęty gwarancją producenta.
 4. Sklep wydaje Klientowi wraz z rzeczą sprzedaną oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze, które otrzymał od Gwaranta.
 5. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki Gwaranta i uprawnienia Klienta w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.
 6. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres Gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 7. Wykaz autoryzowanych serwisów Gwaranta znajduje się w dokumencie gwarancyjnym lub na stronie internetowej Gwaranta
 8. Jeżeli po przejściu własności towaru na Klienta stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Klient wedle własnego wyboru może:

-           skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sklepu (dotyczy towarów objętych gwarancją),

-           złożyć Sklepowi reklamację z tytułu rękojmi za wady zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sklepu, Klient może złożyć reklamację w formie pisemnej lub wysłać ją drogą e-mailową na adres esklep@dekorus.pl
 2. W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Klient powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Klient domaga się od Sklepu oraz podać swoje dane kontaktowe.
 3. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać do Sklepu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz w przypadku korzystania ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sklepu wypełniony dokument gwarancyjny.
 4. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sklepu, bądź rękojmi, odbywa się na zlecenie i koszt Sklepu za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej lub przez przedstawiciela Sklepu.
 5. Sklep poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sklepu przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.
 6. Zaleca się, aby Klient odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń
 7. W przypadku, gdy Klient nie zgadza się z decyzją Sklepu o odmowie uwzględnienia reklamacji, Klient może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeżeli Konsument chce rozwiązać spór ze Sklepem bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako „sąd polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny). Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechny po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. Konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podane w Sklepie Internetowym ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wiążące od chwili potwierdzenia przez Sklep Zamówienia przez 7 dni przewidzianych na zapłatę za towar.
 2. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 3. Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Klienta podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.).
 4. Zgodność kalibracji i odcienia płytek zapewniamy w obrębie jednego indeksu katalogowego. W przypadku łączenia na tej samej powierzchni różnych kolorów płytek, z tej samej kolekcji, należy taką informację umieścić w uwagach do Zamówienia.
 5. Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu Internetowego towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 6. Sklep nie wymaga od Klienta złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 7. Sklep jest administratorem danych osobowych zbieranych od Klientów w Sklepie Internetowym. Sklep informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Klienta, operatorom systemów płatności (w przypadku skorzystania przez Kupującego z tej formy płatności) oraz instytucjom kredytującym zakup towarów (w przypadku zakupu towaru na raty). Za wyraźną i jednoznaczną zgodą Klienta jego dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w szczególności w celu dostarczenia materiałów informacyjnych oraz ofert marketingowych w formie newslettera. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Sklep oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o korzystanie z adresu: esklep@dekorus.pl. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia ani skorzystanie z innych usług.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


Warszawa, dnia 21 kwietnia 2020 r.

 

Regulamin_Sklepu_salon-lazienek.com_21042020.pdf

Załącznik_1_odstąpienie_od_umowy_21042020.pdf

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl